Fondspreise vom 23.01.2015

Fondspreise vom 23.01.2015