320/24 LI-ION #95535 - Baur

320/24 LI-ION #95535 - Baur