FINESPEC 2.4GHz - Tamiya

FINESPEC 2.4GHz - Tamiya