100%, TV-L EG15, Kennziffer 2-13-ke-ngl

100%, TV-L EG15, Kennziffer 2-13-ke-ngl