- 1 Task: 0.5 \ - 2 Tasks: 0.8 (wie WPRS) - 3-4 Tasks: 1.0 / - 5-6 Tasks

- 1 Task: 0.5 \ - 2 Tasks: 0.8 (wie WPRS) - 3-4 Tasks: 1.0 / - 5-6 Tasks