Nr . 37 vom 09. November 2014 - Weihetag der Lateranbasilika

 Nr . 37 vom 09. November 2014 - Weihetag der Lateranbasilika